Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Website gebruiksvoorwaarden


   www.cora.be

    

   SITE EDITOR: cora nv

   met maatschappelijke zetel te B-6040 JUMET, Zoning Industriel, 4ème Rue 20

   BTW-BE-0402.537.726 – RPR Charleroi

    

   LAATSTE BIJWERKING: 28/04/2017

    

   Inleiding

    

   Cora nv, met maatschappelijke zetel te 6040 CHARLEROI, Zoning Industriel, 4ème Rue, BTW-BE-0402.537.726, RPR Charleroi, hierna “Cora” genoemd, is een groothandelsvennootschap die actief is in de verkoop van food- en non-food-producten van alle aard.

   Cora beheert de website cora.be.

    

   Contact: CORA nv, afdeling e-marketing, Zoning Industriel - 4ème Rue 20 te B-6040 JUMET, e-mail: emarketing@cora.be

    

   Artikel 1 - Algemeenheden

    

   De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en verklaart uitdrukkelijk ze te aanvaarden, met uitsluiting van alle andere.

   De Algemene Voorwaarden zijn die die gelden op de Site op de datum van het bezoek.

    

   Het feit dat Cora zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand om zich later op een van die Bepalingen te beroepen.

   Cora behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden werden bijgewerkt op de datum die in de hoofding wordt vermeld. Deze uitgave vernietigt en vervangt de voorgaande versies.

   De gebruiker wordt verzocht de Site regelmatig te raadplegen zodat hij op de hoogte is van de meest recente evoluties.

    

   Artikel 2 - Voorwerp

    

   Deze Site heeft uitsluitend tot doel om de vennootschap, haar partners en de diverse diensten en producten die te koop aangeboden worden in de hypermarkten en winkelgalerijen voor te stellen. Deze Site opent links naar verkoopsites die elk over specifieke algemene voorwaarden beschikken.  

    

   Artikel 3 - Gebruik van de Site

    

   Wij spannen ons in om de inhoud van de Site bij te werken en om de Gebruikers nauwkeurige informatie te verstrekken. Desalniettemin is de technische betrouwbaarheid van gegevens- en informatieverstrekking via het internet slechts relatief, omdat ze circuleren op netwerken van sterk heterogene aard. Daarom moet elke fout of weglating gemeld worden per e-mail via het contactformulier op de site cora.be van de betrokken winkel, door op de link “contact” onderaan de pagina te klikken.

    

   Elk gebruik van de Site dat niet overeenstemt met de oorspronkelijke geest en elke inbreuk op deze bepalingen kunnen het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolging, zowel in België als in het buitenland.

    

   Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Site

    

   Wij spannen ons in om de Site vierentwintig uur per dag toegankelijk te houden, het hele jaar door. Om de Site te onderhouden, bij te werken of om enige andere reden, met name van technische aard, kan de toegang tot de Site echter tijdelijk onderbroken worden. De technische storingen die verband houden met andere webactiviteiten dan die die rechtstreeks ten dienste zijn van de Site, kunnen haar niet worden tegengeworpen.

    

   Cora behoudt zich eveneens het recht voor, op elk moment, om een einde te maken aan de verspreiding van de Site of aan alle of bepaalde diensten die ze aanbiedt. 

    

   Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten

    

   De teksten en grafische elementen (foto's, illustraties, merken, logo's, iconen enz.), hun inpassing in de Site en de Site zelf vormen het exclusieve eigendom van Cora en zijn beschermd door de Belgische wetten en internationale teksten inzake auteursrechten, merken, modellen, octrooien enz.

   Elke aantasting van de Site of van elementen op de Site, in afwezigheid van een uitdrukkelijke toestemming, elk(e) reproductie, download, kopie, wijziging, commercieel gebruik, volledig of gedeeltelijk, van de verschillende elementen van de Site zijn verboden en stellen diegene(n) die zich er schuldig aan maakt (maken) bloot aan vervolging.

   Bij het betreden van deze Site, kent Cora de betrokken gebruiker een gebruikslicentie toe onder de volgende voorwaarden:

   • een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de Site of een van de bestanddelen ervan,
   • een reproductierecht voor de opslag en weergave op een single-user-scherm, in één exemplaar, voor back-up of voor het afdrukken;
   • elk gebruik van documenten afkomstig van de Site moet de bron ervan vermelden.

    

   Elk ander gebruik is verboden, met name het gebruik voor commerciële doeleinden, een gebruik in een netwerk, het herhaald en systematisch opvragen van de elementen van de Site.

    

   Elk gebruik van de Site dat indruist tegen de bepalingen van dit artikel is strafbaar als namaak of oneerlijke concurrentie, waarvoor aan de persoon die een dergelijk misdrijf heeft begaan (een “Namaker”) verantwoording kan worden gevraagd. Er kunnen civiel- en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken tegen deze persoon.

    

   Voor het invoegen van hyperlinks naar gelijk welke pagina van deze Site is de schriftelijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap Cora vereist.

    

   Artikel 6 - Verantwoordelijkheid

    

   In het kader van de Site is het verboden om een valse identiteit te gebruiken, te creëren of uit te buiten, een e-mailadres te vervalsen, zich op ongeoorloofde manier toegang te verschaffen tot de aangeboden diensten, tot computersystemen of netwerken gekoppeld aan de dienstverlening van de Site, door middel van het gebruik van verschillende wachtwoorden of enigerlei ander middel, om persoonlijke informatie over gebruikers te verzamelen zonder hun toestemming, of om zich in te mengen in het gebruik van de dienstverlening door enige andere gebruiker of in het gebruik van vergelijkbare diensten via een andere entiteit.

    

   Het gebruik van de Site, van haar diensten en van elk element of informatie verkregen via de site vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

    

   Cora is slechts gehouden tot een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de Site betreft. Cora kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

   • voor de snelheid waarmee men toegang krijgt tot de Site vanaf andere websites, de snelheid waarmee de pagina’s van de Site kunnen worden geopend en geraadpleegd, externe vertragingen, de schorsing of ontoegankelijkheid van de dienst, het bedrieglijke gebruik door derden van alle informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.
   • voor feiten die te wijten zijn aan overmacht, storingen en problemen van technische aard met betrekking tot de uitrusting, de programma’s, internetnetwerksoftware die in voorkomend geval de schorsing of de stopzetting van de dienst kunnen teweegbrengen.
   • indien de door de Site voorgestelde dienst onverenigbaar blijkt of slecht functioneert met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of uitrustingen van de Klant.

    

   De Klant moet zijn technische uitrustingen beschermen, met name tegen elke vorm van aantasting door virussen en/of inbraakpogingen.

    

   De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de dienst en kan Cora niet aansprakelijk stellen voor enige klacht en/of procedure die tegen hem wordt ingediend/ingesteld. Hij verbindt zich ertoe elke klacht die wordt ingediend en/of elke procedure die wordt ingesteld tegen Cora en die verband zou houden met zijn gebruik van de dienst, persoonlijk op zich te nemen.

    

   Cora behoudt zich het recht voor aan haar diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die Cora nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

    

   Bovendien behoudt Cora zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging of schadeloosstelling een dienst of alle diensten die Cora aanbiedt op de Site tijdelijk of definitief stop te zetten. Cora zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

    

   Cora kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de toegang, het gebruik, de ontoegankelijkheid of gebrekkige werking van de Site.

    

   Artikel 7 - Externe link

    

   De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en met name met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant. De klant wordt aangeraden om kennis te nemen van de gebruiksregels van deze sites en met name die regels die van toepassing zijn op zijn persoonsgegevens. Cora gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot deze andere websites waartoe de klant toegang zou kunnen hebben via de Site, met name wat de inhoud, werking en toegang tot deze sites betreft en wat het gebruik van persoonsgegevens door deze sites betreft. Het gebruik van deze sites door de gebruiker valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. De inhoud van deze sites valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve uitgevers.

    

   Artikel 8 - Persoonlijke gegevens

    

   8.1. Algemeenheden

    

   Door de Site te gebruiken stemt de gebruiker ermee in dat Cora nv, met maatschappelijke zetel te 6040 CHARLEROI, Zoning Industriel, 4ème Rue, BTW-BE-0402.537.726, RPR Charleroi, verantwoordelijke voor de verwerking, de persoonsgegevens die hij heeft meegedeeld bij zijn inschrijving op de Site of die werden verzameld door het gebruik van de Site door de gebruiker, verwerkt.

    

   Cora verduidelijkt dat Cora, in het kader van het gebruik van de Site de herkomst van de verbindingen verzamelt (internetproviders, IP-adres, type en versie van de gebruikte browser). In geen enkel geval verzamelt Cora het e-mailadres van gebruikers zonder dat laatstgenoemden dit vrijwillig meedelen aan Cora. De gegevens over het internetverkeer zorgen ervoor dat Cora een beter inzicht krijgt in het bezoek aan de verschillende pagina’s van de Site en met die gegevens analyses kan uitvoeren om de wensen en interessegebieden van klanten van de Verkoper beter te leren begrijpen. Cora kan op die manier en onder voorbehoud van wat volgt aan zijn klanten gerichte informatie verstrekken in functie van hun interessegebieden. Het is mogelijk dat Cora hiertoe cookies gebruikt.

    

   De gebruiker aanvaardt dat Cora volgens de door de Site voorgestelde en door de klant gekozen optie(s):

   1. zijn gegevens mag gebruiken voor het uitvoeren van commerciële studies en/of prospecties door hem informatie en promotionele aanbiedingen te sturen over de producten die Cora verkoopt, onder meer via e-mail en eventueel zijn gegevens mag overmaken (met uitzondering van het e-mailadres met het oog op commerciële aanbiedingen) aan andere vennootschappen van de Cora-groep voor studiedoeleinden en

   2. als de klant hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, zijn e-mailadres mag overmaken aan andere zustervennootschappen en dochterbedrijven van Cora of aan derden om aanbiedingen van of inlichtingen over hen te ontvangen.

    

   Het niet beantwoorden van de facultatieve vragen heeft geen enkel gevolg.

   Het gebruik van de gegevens van de gebruiker door deze derden zal gebeuren volgens hun eigen gebruiksvoorwaarden waarvan de klant kennis kan nemen. Cora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door deze derden van de aldus overgemaakte gegevens …

    

   De gebruiker kan op elk ogenblik de machtigingen die hij heeft gegeven gratis wijzigen door via e-mail contact op te nemen met de Klantendienst of door een brief te sturen naar:

   CORA nv "e-marketing", Zoning Industriel-4eme Rue 20, 6040 Jumet, België, e-mail: emarketing@cora.be

    

   De gebruiker kan zich met name op elk ogenblik uitschrijven uit de nieuwsbrieven of alle commerciële aanbiedingen weigeren door op de uitschrijvingslink te klikken die in het bericht wordt vermeld.

   De gebruiker heeft recht op toegang tot en/of rechtzetting van de verzamelde persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, als hij zijn identiteit bewijst. Die rechten kunnen worden uitgeoefend via de Site of via een brief aan Cora, naar het bovenvermelde adres.

    

   8.2. Cora-account

    

   Iedereen die een account wenst aan te maken op de Site moet een inschrijvingsprocedure volgen, met vermelding van zijn e-mailadres, naam, voornaam, adres, telefoongegevens en desgevallend het nummer van zijn Cora-getrouwheidskaart of het nummer van zijn betaalkaart. Het wachtwoord van de gebruiker is strikt persoonlijk. Indien men het wachtwoord verliest of vergeet, moet dit zo spoedig mogelijk aan Cora worden gemeld.

    

   De persoonlijke informatie en gegevens die Cora verzamelt op deze Site worden automatisch verwerkt om ons in staat te stellen uw Cora-webaccount aan te maken, uw getrouwheidsprogramma en -aanbiedingen te beheren, statistische en marketingstudies uit te voeren betreffende de kwaliteit van onze producten en diensten, en aan commerciële prospectie te doen door u te informeren over de actualiteit in onze vennootschap, onze commerciële aanbiedingen en/of die van onze partners. Ze stellen ons ook in staat om u op de hoogte te brengen van een eventuele terugroeping van producten bij de consument.  

    

   Het niet beantwoorden van facultatieve vragen heeft geen enkel gevolg. Deze vragen stellen ons alleen in staat om u beter te leren kennen.

    

   Sommige gegevens kunnen worden overgemaakt aan dienstverleners die bepaalde technische verrichtingen uitvoeren voor rekening van Cora.

    

   Wij garanderen u dat we alles in het werk stellen om de grootste vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die u ons toevertrouwde te waarborgen. 

    

   8.3. Cookies

    

   Cora verzamelt automatisch gegevens over de gebruiker door middel van cookies die het mogelijk maken om zijn surfgedrag op de Site te volgen via de dienst Google Analytics. Cookies zijn tekstbestanden op de computer van de Klant waartoe de server toegang heeft om gegevens te lezen en te registreren. Die gegevens worden bewaard op de computer van de Klant in een tekstbestand. Een cookie is verbonden aan een unieke domeinnaam (die van de server die het heeft geplaatst). Een cookie bevat een unieke identificatiecode die wordt bewaard in de database van de server. Dankzij die identificatiecode kan de Site uw computer bij elk bezoek herkennen.

   Door onze Site en diensten te gebruiken aanvaardt de gebruiker het gebruik van deze cookies.

    

   Hoe cookies wissen? Alles hangt af van de internetbrowser van de Klant maar in principe (behalve voor de Flash-cookies, die slechts vanaf de harde schijf kunnen worden gewist) is het steeds mogelijk de cookies te wissen op de plaats waar ze op de computer worden bewaard. De wijze waarop ze worden bewaard is echter afhankelijk van de gebruikte browser.

    

   In principe moet de gebruiker om een cookie te verwijderen:

   • in de menubalk het menu Extra kiezen,
   • in de vervolgkeuzelijst Internetopties kiezen,
   • op het tabblad Algemeen klikken,
   • in de sectie Tijdelijke internetbestanden op de knop Cookies verwijderen klikken,
   • Ja antwoorden op de vraag ‘Wilt u alle cookies uit de map Tijdelijke internetbestanden wissen?’

   Artikel 9 - Toepasselijk recht 

    

   De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform het Belgische recht. 

    

   In geval van nietigheid van een beding uit deze algemene voorwaarden zal dit beding als niet geschreven worden beschouwd en zal de rest van de algemene voorwaarden bindend blijven tussen Cora en de gebruiker. Alle overige bepalingen zullen worden beschouwd als van rechtswege toepasbaar en moeten zodanig worden geïnterpreteerd dat ze de intenties van de partijen zo goed mogelijk weerspiegelen.

    

   De niet-toepassing of het niet eisen van de toepassing door de vennootschap Cora van gelijk welke van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan in geen geval worden uitgelegd als een afstand door Cora van een dergelijke bepaling.

    

   Artikel 10 - Klachten en geschillen

    

   In geval van een geschil kan de gebruiker zijn klachten richten aan de klantendienst van Cora om een minnelijke oplossing te zoeken.

    

   Indien er zich moeilijkheden voordoen bij de toepassing van deze overeenkomst heeft de gebruiker de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken met de hulp van een consumentenvereniging of een beroepsorganisatie uit de sector, of met een ander adviesorgaan van zijn keuze.

    

   De gebruiker kan, indien hij geen bevredigend antwoord heeft gekregen van Cora, zich ook wenden tot de onafhankelijke bemiddelingsdienst van de ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

   De gebruiker kan ook gebruikmaken van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    

   Bij gebrek aan minnelijke schikking tussen de partijen zal elk geschil betreffende de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de betrokken uitbatingszetel van Cora zich bevindt. Wanneer verschillende uitbatingszetels van Cora betrokken zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Henegouwen (afdeling Charleroi) bevoegd.

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Website gebruiksvoorwaarden | Provider gebied | FAQ | Contact