Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Website gebruiksvoorwaarden


   www.cora.be

    

   SITE EDITOR: cora nv

   met maatschappelijke zetel te B-6220 HEPPIGNIES, Rue de Capilône 6C

   BTW-BE-0402.537.726 – RPR Charleroi

    

   LAATSTE BIJWERKING: 28/04/2017

    

   Inleiding

    

   Cora nv, met maatschappelijke zetel te 6220 HEPPIGNIES, Rue de Capilône 6C, BTW-BE-0402.537.726, RPR Charleroi, hierna “Cora” genoemd, is een groothandelsvennootschap die actief is in de verkoop van food- en non-food-producten van alle aard.

   Cora beheert de website cora.be.

    

   Contact: CORA nv, afdeling e-marketing, Rue de Capilône 6C te B-6220 HEPPIGNIES, e-mail: emarketing@cora.be

    

   Artikel 1 - Algemeenheden

    

   De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en verklaart uitdrukkelijk ze te aanvaarden, met uitsluiting van alle andere.

   De Algemene Voorwaarden zijn die die gelden op de Site op de datum van het bezoek.

    

   Het feit dat Cora zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand om zich later op een van die Bepalingen te beroepen.

   Cora behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden werden bijgewerkt op de datum die in de hoofding wordt vermeld. Deze uitgave vernietigt en vervangt de voorgaande versies.

   De gebruiker wordt verzocht de Site regelmatig te raadplegen zodat hij op de hoogte is van de meest recente evoluties.

    

   Artikel 2 - Voorwerp

    

   Deze Site heeft uitsluitend tot doel om de vennootschap, haar partners en de diverse diensten en producten die te koop aangeboden worden in de hypermarkten en winkelgalerijen voor te stellen. Deze Site opent links naar verkoopsites die elk over specifieke algemene voorwaarden beschikken.  

    

   Artikel 3 - Gebruik van de Site

    

   Wij spannen ons in om de inhoud van de Site bij te werken en om de Gebruikers nauwkeurige informatie te verstrekken. Desalniettemin is de technische betrouwbaarheid van gegevens- en informatieverstrekking via het internet slechts relatief, omdat ze circuleren op netwerken van sterk heterogene aard. Daarom moet elke fout of weglating gemeld worden per e-mail via het contactformulier op de site cora.be van de betrokken winkel, door op de link “contact” onderaan de pagina te klikken.

    

   Elk gebruik van de Site dat niet overeenstemt met de oorspronkelijke geest en elke inbreuk op deze bepalingen kunnen het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolging, zowel in België als in het buitenland.

    

   Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Site

    

   Wij spannen ons in om de Site vierentwintig uur per dag toegankelijk te houden, het hele jaar door. Om de Site te onderhouden, bij te werken of om enige andere reden, met name van technische aard, kan de toegang tot de Site echter tijdelijk onderbroken worden. De technische storingen die verband houden met andere webactiviteiten dan die die rechtstreeks ten dienste zijn van de Site, kunnen haar niet worden tegengeworpen.

    

   Cora behoudt zich eveneens het recht voor, op elk moment, om een einde te maken aan de verspreiding van de Site of aan alle of bepaalde diensten die ze aanbiedt. 

    

   Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten

    

   De teksten en grafische elementen (foto's, illustraties, merken, logo's, iconen enz.), hun inpassing in de Site en de Site zelf vormen het exclusieve eigendom van Cora en zijn beschermd door de Belgische wetten en internationale teksten inzake auteursrechten, merken, modellen, octrooien enz.

   Elke aantasting van de Site of van elementen op de Site, in afwezigheid van een uitdrukkelijke toestemming, elk(e) reproductie, download, kopie, wijziging, commercieel gebruik, volledig of gedeeltelijk, van de verschillende elementen van de Site zijn verboden en stellen diegene(n) die zich er schuldig aan maakt (maken) bloot aan vervolging.

   Bij het betreden van deze Site, kent Cora de betrokken gebruiker een gebruikslicentie toe onder de volgende voorwaarden:

   • een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de Site of een van de bestanddelen ervan,
   • een reproductierecht voor de opslag en weergave op een single-user-scherm, in één exemplaar, voor back-up of voor het afdrukken;
   • elk gebruik van documenten afkomstig van de Site moet de bron ervan vermelden.

    

   Elk ander gebruik is verboden, met name het gebruik voor commerciële doeleinden, een gebruik in een netwerk, het herhaald en systematisch opvragen van de elementen van de Site.

    

   Elk gebruik van de Site dat indruist tegen de bepalingen van dit artikel is strafbaar als namaak of oneerlijke concurrentie, waarvoor aan de persoon die een dergelijk misdrijf heeft begaan (een “Namaker”) verantwoording kan worden gevraagd. Er kunnen civiel- en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken tegen deze persoon.

    

   Voor het invoegen van hyperlinks naar gelijk welke pagina van deze Site is de schriftelijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap Cora vereist.

    

   Artikel 6 - Verantwoordelijkheid

    

   In het kader van de Site is het verboden om een valse identiteit te gebruiken, te creëren of uit te buiten, een e-mailadres te vervalsen, zich op ongeoorloofde manier toegang te verschaffen tot de aangeboden diensten, tot computersystemen of netwerken gekoppeld aan de dienstverlening van de Site, door middel van het gebruik van verschillende wachtwoorden of enigerlei ander middel, om persoonlijke informatie over gebruikers te verzamelen zonder hun toestemming, of om zich in te mengen in het gebruik van de dienstverlening door enige andere gebruiker of in het gebruik van vergelijkbare diensten via een andere entiteit.

    

   Het gebruik van de Site, van haar diensten en van elk element of informatie verkregen via de site vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

    

   Cora is slechts gehouden tot een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de Site betreft. Cora kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

   • voor de snelheid waarmee men toegang krijgt tot de Site vanaf andere websites, de snelheid waarmee de pagina’s van de Site kunnen worden geopend en geraadpleegd, externe vertragingen, de schorsing of ontoegankelijkheid van de dienst, het bedrieglijke gebruik door derden van alle informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.
   • voor feiten die te wijten zijn aan overmacht, storingen en problemen van technische aard met betrekking tot de uitrusting, de programma’s, internetnetwerksoftware die in voorkomend geval de schorsing of de stopzetting van de dienst kunnen teweegbrengen.
   • indien de door de Site voorgestelde dienst onverenigbaar blijkt of slecht functioneert met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of uitrustingen van de Klant.

    

   De Klant moet zijn technische uitrustingen beschermen, met name tegen elke vorm van aantasting door virussen en/of inbraakpogingen.

    

   De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de dienst en kan Cora niet aansprakelijk stellen voor enige klacht en/of procedure die tegen hem wordt ingediend/ingesteld. Hij verbindt zich ertoe elke klacht die wordt ingediend en/of elke procedure die wordt ingesteld tegen Cora en die verband zou houden met zijn gebruik van de dienst, persoonlijk op zich te nemen.

    

   Cora behoudt zich het recht voor aan haar diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die Cora nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

    

   Bovendien behoudt Cora zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging of schadeloosstelling een dienst of alle diensten die Cora aanbiedt op de Site tijdelijk of definitief stop te zetten. Cora zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

    

   Cora kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de toegang, het gebruik, de ontoegankelijkheid of gebrekkige werking van de Site.

    

   Artikel 7 - Externe link

    

   De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en met name met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant. De klant wordt aangeraden om kennis te nemen van de gebruiksregels van deze sites en met name die regels die van toepassing zijn op zijn persoonsgegevens. Cora gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot deze andere websites waartoe de klant toegang zou kunnen hebben via de Site, met name wat de inhoud, werking en toegang tot deze sites betreft en wat het gebruik van persoonsgegevens door deze sites betreft. Het gebruik van deze sites door de gebruiker valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. De inhoud van deze sites valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve uitgevers.

    

   Artikel 8 - Persoonlijke gegevens

    

   Zie Persoonsgegevens 

   Artikel 9 - Toepasselijk recht 

    

   De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform het Belgische recht. 

    

   In geval van nietigheid van een beding uit deze algemene voorwaarden zal dit beding als niet geschreven worden beschouwd en zal de rest van de algemene voorwaarden bindend blijven tussen Cora en de gebruiker. Alle overige bepalingen zullen worden beschouwd als van rechtswege toepasbaar en moeten zodanig worden geïnterpreteerd dat ze de intenties van de partijen zo goed mogelijk weerspiegelen.

    

   De niet-toepassing of het niet eisen van de toepassing door de vennootschap Cora van gelijk welke van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan in geen geval worden uitgelegd als een afstand door Cora van een dergelijke bepaling.

    

   Artikel 10 - Klachten en geschillen

    

   In geval van een geschil kan de gebruiker zijn klachten richten aan de klantendienst van Cora om een minnelijke oplossing te zoeken.

    

   Indien er zich moeilijkheden voordoen bij de toepassing van deze overeenkomst heeft de gebruiker de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken met de hulp van een consumentenvereniging of een beroepsorganisatie uit de sector, of met een ander adviesorgaan van zijn keuze.

    

   De gebruiker kan, indien hij geen bevredigend antwoord heeft gekregen van Cora, zich ook wenden tot de onafhankelijke bemiddelingsdienst van de ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

   De gebruiker kan ook gebruikmaken van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    

   Bij gebrek aan minnelijke schikking tussen de partijen zal elk geschil betreffende de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de betrokken uitbatingszetel van Cora zich bevindt. Wanneer verschillende uitbatingszetels van Cora betrokken zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Henegouwen (afdeling Charleroi) bevoegd.

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Leveranciersvoorwaarden | FAQ | Contact