Update COVID-19 van 17/5 : Meer info

Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Provider gebied


   ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE LEVERANCIERS VAN :

   CORA N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B 6220 Heppignies, Rue de Capilône 6C,

   BTW-BE-0402.537.726 – RPR Charleroi ; en van CORA Luxembourg S.A. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue du Brill, 11 te L-3898 FOETZ

    

    Laatste update op 01/01/2017

    

    

   ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

    

   Huidige algemene voorwaarden hebben als voorwerp de voorwaarden van toepassing op de commerciële relaties tussen CORA enerzijds, en haar leveranciers (hierna « De Leverancier ») anderzijds vast te leggen.

   Huidige algemene voorwaarden zijn doorslaggevend bij het sluiten van de overeenkomst in hoofde van CORA.

   De aanvaarding van bestellingen of van een aankoopcontract stemt vanwege de Leverancier overeen met de aanvaarding zonder voorbehoud van alle onderhavige algemene aankoopvoorwaarden. Deze zijn van toepassing welke de bestellingswijze ook zij (informatica verbinding, e-mail, fax, brief, …) en zelfs indien de bestelbon huidige algemene voorwaarden niet opneemt.

   De algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website cora.be kunnen het voorwerp uitmaken van eenzijdige aanpassingen door CORA. Deze aangepaste algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de contractuele relaties tussen partijen in geval van ontstentenis van schriftelijke betwisting ervan door de Leverancier binnen de 48 u na mededeling van deze nieuwe voorwaarden, zij het per brief, fax, mail, verwijzing naar het website adres,...

   De Leverancier doet aldus uitdrukkelijke afstand van alle clausules of voorwaarden die afwijken, verschillen van of strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, en wat ook de benoeming is van zijn dienaangaande eigen clausules of voorwaarden, behoudens indien de CORA Directie er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

   Elke latere bestelling, mondeling, per telefoon, per computer, per telefax, of op elke andere wijze wordt en blijft exclusief beheerst door onze algemene aankoopvoorwaarden, zelfs indien de documenten of facturen uitgegeven door de Leverancier dienaangaande enige eigen algemene voorwaarden zouden vermelden.

   In geval van weigering de onderhavige algemene voorwaarden toe te passen op een bestelling of een aankoopcontract, is CORA ertoe gerechtigd elke bestelling te schorsen tot er overeenstemming bereikt wordt aangaande de voorwaarden die van toepassing zijn.

    

   ARTIKEL 2 - PRIJS

    

   De prijzen, kortingen van welke aard ook inbegrepen, worden in onderling akkoord bepaald.

   De Leverancier verbindt zich ertoe dat CORA tariefvoorwaarden zou genieten die haar, na toepassing van een gebruikelijke winstmarge, toelaten zich gelijk te stemmen met de beste openbare prijzen op de Belgische markt.

   Elke tariefwijziging zal moeten gerechtvaardigd worden door economische en objectieve elementen en voorgesteld worden (in twee exemplaren) door een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan CORA, of desgevallend aan de aankoopcentrale van de Louis Delhaize Groep, ten minste 12 weken vóór de inwerkingtreding ervan. Tariefwijzigingen zijn niet toegelaten tijdens JULI en AUGUSTUS, vakantieperiode.

   Op alle collectieproducten met een voorafgaandelijke bestelling van 3 tot 12 maanden (Voorbeelden : textiel, Pasen, eindejaarsfeesten,…)zal geen enkele tariefverhoging aanvaard worden na doorvoering van de bestelling eigen aan het evenement.

   Elk uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord aangaande een bepaald tarief zal automatisch en van rechtswege een einde nemen indien het CORA niet meer toelaat op gelijke voet te staan met de marktprijzen van de concurrentie.

   Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen hierboven, liggen de prijzen op de bestelbon van de Leverancier vast, niettegenstaande strijdige indicaties of bedingen voorzien door de Leverancier.

   Behoudens voorafgaand schriftelijk beding, worden alle zendingen franco gestuurd. Geen enkel voorschot op vrachtbrief wordt aanvaard.

    

   ARTIKEL 3 - FACTURATIE EN BETALINGSMODALITEITEN

    

   Elke factuur dient ons gericht te worden in twee exemplaren, per post en dient de datum, het bestellingnummer en de betrokken afdeling te vermelden.

   De goederen die het voorwerp uitmaken van bestelbons dienen afzonderlijk gefactureerd te worden.

   In afwijking van de aanvullende bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende handelstransacties, wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat alle facturen van de Leverancier 90 dagen na het einde van de maand van ontvangst van de factuur (of van de levering indien de factuur voorafgaat) betaald worden door overschrijving aan zijn CCP of bankrekening, of per cheque.

   In afwijking van de aanvullende bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende handelstransacties, wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat eventuele verwijlinteresten die door de Leverancier geëist kunnen worden :

    

   • Slechts beginnen te lopen 15 dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven waaraan geen gevolg gegeven werd
   • Vastgelegd zijn overeenkomstig het tarief EURIBOR op 1 maand

    

   In het kader van de beveiliging van betalingen, zullen de facturen uitsluitend voldaan worden op bevel van de Leverancier. Zo zal tevens in geval van het mobiliseren van schuldvorderingen de betaling enkel kunnen geschieden ten voordele van een door ons goedgekeurde financiële vestiging.

   In geen enkel geval kan CORA hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor betaling van facturen van de Leverancier aan zijn onderaannemers en vervoerders. Enkel het Belgische recht is van toepassing overeenkomstig artikel 23 hieronder.

    

   ARTIKEL 4 - LEVERINGSTERMIJNEN

    

   De leveringstermijnen zijn streng. De Leverancier verbindt zich ertoe de bestelde hoeveelheden te leveren en de leveringsdata, termijnen en modaliteiten na te leven die werden bepaald bij de bestelling.

   In geval een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, houdt CORA zich het recht voor hetzij de bestelling te annuleren ofwel de goederen op koste van de verzender terug te sturen, ofwel een deel of de gehele levering te weigeren, zonder dat de Leverancier enig recht heeft op vergoeding of tegenprestatie. De terugzendingkosten en van terugname van de goederen zijn ten laste van de Leverancier.

   Franco levering : de Leverancier zal zich ervan verzekeren dat de vervoerder die hij heeft gemandateerd in staat is de goederen in goede staat te leveren en in de strengste eerbiediging van hygiëne-, kwaliteit- en veiligheidsregels (voornamelijk naleving van de temperaturen, versheid en rijpheid van de producten, gewicht, kaliber, conforme verpakking en etikettering, houdbaarheid van producten gegarandeerd bij levering, uiterste verbruiksdatum, uiterste gebruiksdatum voor optimaal gebruik…) en de dag en uur van afspraak na te leven, zich aan de wetgeving van vervoer houdend. De aflading wordt uitgevoerd door de vervoerder.

    

   Laattijdige levering :

   In geval van laattijdige levering na de dag van de vastgestelde levering, zijn administratieve en logistieke kosten van rechtswege verschuldigd door de leverancier, ten belope van 375 euro ZBTW per vrachtwagen, welke ook de verwachte en laattijdig geleverde hoeveelheid. Voor de producten die het voorwerp uitmaken van een publiciteitspromotie, zal dit bedrag verhoogd worden met 125 euro ZBTW per referentie (lijn product bestand) van de bestelde producten die laattijdig werden geleverd.

   Bovendien, in geval van een bezorging in het kader van een publiciteitspromotie (via onze folders, of elk ander medium), die niet kon worden geïnstalleerd in de verkoopruimtes vóór het begin van de operatie, zal een schadevergoeding gerekend worden bij de kosten vastgelegd in het vorige lid. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op 5 % van de ZBTW waarde van de bestelde producten die laattijdig werden geleverd, per dag laattijdigheid.

   Voor platform leveringen, in geval van laattijdigheid van meer dan een uur tijdens de vastgestelde dag van levering, zijn vergoedingen verschuldigd voor administratieve en logistieke kosten ten belope van 50 € ZBTW per uur laattijdigheid, voor niet nakoming van afspraak. Dit bedrag wordt niet gecumuleerd met een eventuele schadevergoeding per dag laattijdigheid.

   In geval van herhaling binnen de 12 maanden die volgen op de laattijdigheid die geleid heeft tot het opeisen van de schadevergoeding hierboven, wordt het geheel van de bedragen die in de leden hierboven werden voorzien, van rechtswege verdubbeld.

   Het geheel van de bedragen verschuldigd krachtens de vorige leden kan niet hoger zijn dan 20% van de totale ZBTW waarde van de bestelling.

   Wij houden ons bovendien het recht voor volledig herstel van de geleden schade te eisen, in het bijzonder in geval van meerdere herhalingen (meer dan 3 maal per periode van 2 maanden) of bij promoties en specifieke acties van grote omvang.

    

   Uitblijven van leveringen :

   In geval van het vastgestelde uitblijven van leveringen, zoals hierna bepaald, op een of meer referenties, 5 dagen na datum van levering aangegeven op de bestelbon, is van rechtswege bovenop de vergoedingen die hierboven beoogd werden voor eenvoudige « Laattijdigheid van levering », een forfaitaire vergoeding gelijk aan de brutowinstmarge (« voor en na ») van de niet-geleverde producten verschuldigd, op basis van de verkoopprijzen die worden uitgeoefend (of voorzien) in de winkel.

   Dit beding is ook van toepassing in het geval waarin de goederen geweigerd zouden worden om een van de redenen vermeld in artikel 6.

   Om de maandelijkse staat van uitblijven op te maken :

   A.Elke levering wordt vergeleken met de bestelling : aantal geleverde verkoopeenheden ten opzichte van aantal bestelde verkoopeenheden ten einde het diensttarief te bepalen.

   B.Het minimale na te leven diensttarief wordt vastgelegd op 98 %.

   Wij houden ons bovendien het recht voor integraal herstel van de geleden schade te eisen.

    

   ARTIKEL 5 - LEVERINGSVOORWAARDEN

    

   De Leverancier is verantwoordelijk voor elke verlies of averij die zich voordoet tijdens het transport.

   De ontvangst van de goederen brengt de overdracht van eigendom met zich mee in de zin van artikelen 544 en 546 van het Burgerlijk Wetboek. Ten dien einde is onze ontvangstbon het enige document waarmee rekening wordt gehouden, behoudens het leveringsborderel.

   Alle koopwaar moet op straffe van weigering vergezeld worden van een gedetailleerd leveringsborderel, in twee exemplaren, dat het bestelnummer vermeldt. Het moet tevens vergezeld zijn van elk verplicht document in het kader van wettelijke aangiften zoals documenten voor accijnzen, DAA (administratief geleidedocument), Sanitel document, traceerbaarheid….

   De ontvangstname van de goederen en de ondertekening van de ontvangstbon kunnen slechts als ontlasting dienen op vlak van boekhouding en gewicht.

   De ontvangst dekt in geen geval de kwaliteit van de producten, de bewaring ervan noch de zichtbare of verborgen gebreken.

   In geval van levering op afzonderlijke plaats, moet de leverancier specifieke documenten afleveren :

    

   • Een verzendingsnota per winkel in twee exemplaren
   • Een lijst van dragers per winkel
   • De lijst van de ontbrekende stukken per winkel/product

    

   ARTIKEL 6 - GOEDKEURING – TERMIJN VAN BETWISTING – LEEGGOED – GOEDERENBEHANDELING OP PALLETS

    

   6.1. Goedkeuring en termijn van betwisting :

   De geleverde goederen moeten op alle vlakken overeenstemmen met de bestelling wat betreft de kwaliteit (goedgekeurd monster) en kwaliteit …Ze moeten van gezonde handelskwaliteit zijn en geschikt voor menselijke consumptie. Ze moeten op alle vlakken overeenstemmen met de wetten, voorschriften, decreten en professionele gebruiken van kracht in België en/of het Groothertogdom Luxemburg en/of, desgevallend in het land van eindbestemming van de goederen vooraf aangeduid door CORA, en met name de bepalingen die de fraudebestrijding betreffen, de gezondheidswetgeving, de veterinaire en douane wetgeving, de veiligheid van personen, de prijsreglementering, de etikettering, de verpakking, de merken en brevetten.

    

   De goedkeuring van goederen geschiedt na het nakijken ervan op de plaats van levering aangegeven bij de bestelling.

   De basisgoedkeuring van hoeveelheid (aantal pakketten) gebeurt door handtekening van de ontvanger op de ontvangstbon en op basis van het aantal geleverde pakketten.

   De definitieve goedkeuring van hoeveelheid, hetzij het precieze aantal exemplaren van geleverde producten, en de kwaliteitsgoedkeuring gebeurt :

    

   • Binnen de 48 uren voor de verse producten ;
   • Binnen de 8 dagen voor droge goederen (specerijen);
   • Binnen de 15 dagen voor non-food goederen.

    

   De goederen die als gebrekkig en/of niet-overeenstemmend met de bestelling zijn aangemerkt, worden geweigerd, wie zijn handtekening ook op de ontvangstbon staat.

   Elk tekort, elke niet-overeenstemming, onaangepastheid of schade, enz…aangeduid ofwel op de ontvangstbon, ofwel schriftelijk, per fax of via elektronische weg binnen de hierboven aangegeven termijnen, en niet betwist door de Leverancier binnen de drie dagen, wordt van rechtswege in mindering gebracht van het bedrag van de factuur.

   Op het einde van de ontvangst zullen wij de rand van de leveringsbon en transportbon afknippen. Wij zullen de gehele of gedeeltelijke ontvangst van de goederen vermelden of de volledige weigering, zowel als de voorbehouden die onze beslissingen toelichten:

    

    

   Motieven voor weigiring van goederen:

   • Niet-naleving van de data, termijnen en leveringsmodaliteiten aangegeven bij de bestelling ;
   • Niet verkoopbaarheid van de producten ;
   • Niet-naleving van de constitutieve bestanddelen van de bestelling ;
   • Niet-naleving van de vervaldata voor verbruik of optimaal gebruik, die zijn aangebracht op het hele product of een gedeelte van de geleverde producten, in overeenstemming met de aangegane verbintenissen door de leverancier ;
   • Niet-naleving van de koelketen : de verse en diepvriesproducten moeten onder geleide temperatuur vervoerd worden, CORA houdt zich het recht voor controles uit te voeren en na te gaan of de producttemperatuur in overeenstemming is met de wetgeving ;
   • De ongeschiktheid van het voertuig voor de vervoerde goederen.

    

   Er kan niet systematisch en onmiddellijk een gedetailleerd onderzoek van de ontvangen goederen worden uitgevoerd na de levering, waardoor de geuite voorbehouden voor niet-overeenstemming van de geleverde producten of hoeveelheden (gebrek in kwaliteit, niet-naleving van leveringstermijnen, of elk andere tekortkoming aan de voorwaarden vooropgesteld bij de bestelling) altijd geheel ontvankelijk zullen zijn binnen de 8 dagen, niettegenstaande de hierboven bepaalde kortere termijnen.

    

   6.2. Leeggoed :

   De hoeveelheid van pallets/ steunstukken/ leeggoed geleverd en teruggenomen wordt toegelicht op de ontvangstbon. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een facturatie bij de levering en van een krediet bij de terugname op basis van een gemeenschappelijk gevestigd tarief tussen CORA en de Leverancier. De leverancier verbindt zich ertoe systematisch zijn leeggoed terug te nemen, en dit ten laatste binnen de 3 maanden volgend op de levering. Te dien einde, zal hij zich aanbieden bij de leeggoed diensten met kopie van ontvangstbonnen die het niet-hernomen leeggoed vermelden. De terugname zal slecht op basis van bewijs van de ontvangstbon geschieden.

    

   Na verstrijken van deze termijn van 3 maanden wordt het leeggoed eigendom van CORA.

    

   6.3. Goederenbehandeling op pallets :

   Wanneer de goederenbehandeling op pallets die moet worden nageleefd bij de levering wordt toegelicht op de commerciële bestelbon, moet deze opstapelingwijze dwingend nageleefd worden, behoudens latere afwijking in gemeenschappelijk akkoord. De Leverancier is ertoe gehouden zijn vervoerder in te lichten over het feit dat indien goederenbehandeling op pallets niet-overeenstemmend is, hij een nieuw overeenstemmende pallet moet maken voor de ontvangst. In geval van weigering zal een vergoeding van 20 € per pallet verschuldigd zijn door de Leverancier.

    

   ARTIKEL 7 - TERUGGAVE VAN GOEDEREN

    

   De goederen die bij het gedetailleerde onderzoek worden aangemerkt als zijnde niet-overeenstemmend zullen teruggeleverd kunnen worden aan de Leverancier, met alle kosten te zijner laste en welke ook de handtekening en de vermeldingen op de ontvangstbon.

   Een verzoek om terugbetaling of verkrijging, dat zo nodig de betreffende artikelen vermeldt zowel als hun waardering, zal worden opgesteld.

   Wij houden ons tevens het recht voor de artikelen die een gebrekkig commercieel kenmerk vertonen (slechte verpakking, beschadigde verpakking om promotie aanbiedingen te recupereren, producten die niet geschikt zijn voor verkoop…) terug te zenden.

   Elk gebrek, niet-overeenstemming, gebrekkigheid, schade, enz…die/dat aan de leverancier werd betekend ofwel op de ontvangstbon, ofwel schriftelijk binnen de termijn beoogd in artikel 6 en niet betwist werd door de Leverancier binnen de drie dagen, zal van rechtswege in mindering gebracht worden van het bedrag van zijn facturen.

    

   ARTIKEL 8 - KORTINGEN EN TOEGEREKENDE AFPRIJZINGEN

    

   Alle commissies, kortingen, voordelen en algemeen genomen alle bedragen verschuldigd door de Leverancier enz. worden geacht verschuldigd te zijn aan CORA (of desgevallend aan de aankoopcentrale van de Groep Louis Delhaize). De storting ervan aan gelijk welke derde vormt geen beletsel voor CORA deze voor zichzelf te vorderen.

   Alle bedingen of voorwaarden die het recht op korting inperken zijn nietig.

   Wanneer een korting of afprijzing berekend wordt met verwijzing naar het gefactureerde Zakencijfer exclusief belasting, wordt met het globale bedrag rekening gehouden, buiten kredietnota’s die betrekking hebben op kortingen of verminderingen.

   De eindejaarskortingen maken slechts een overdracht uit van kortingen op facturen op het einde van het jaar.

    

   8.1 – Voorlopig bedrag

   Elke maand (of desgevallend volgens een tijdschema opgesteld in het begin van het jaar) kan CORA een voorlopig bedrag uitbrengen naar de leverancier toe dat het geheel van kortingen, bijzondere of algemene voorwaarden, toegerekende afprijzingen, commerciële samenwerkingsverbanden, of elk ander voordeel dat ons werd toegekend in het kader van het commerciële akkoord voor het lopende jaar, opneemt.

   De samenwerkingsverbanden zullen het voorwerp uitmaken van een facturatie, de afprijzingen zullen leiden tot het uitbrengen van een bewijsstuk.

   Het voorlopige bedrag is contant te betalen. In afwijking van de aanvullende bepalingen van deze wet, wordt uitdrukkelijk overeenkomen tussen partijen dat de verwijlinteresten die zouden kunnen geëist worden van de leverancier :

    

   • Slechts beginnen te lopen 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven
   • Vastgesteld worden aan het EURIBOR tarief op 1 maand

    

   Bovendien, bij gebreke aan betaling van de factuur na ingebrekestelling, zal een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 %van de factuur in rekening gebracht worden.

    

   8.2 – Saldiverrekeningsfiche

   Bij de afloop van het commerciële akkoord voor het lopende jaar, zal een saldiverrekeningsfiche opgesteld worden na verzameling van de nodige gegevens voor het opstellen van het geheel van bedragen en kortingen voor het hele jaar en dit in functie de al betaalde bedragen door de leverancier ten voorlopige titel. De Leverancier verbindt zich ertoe de afprijzingen en samenwerkingen te salderen tegen ten laatste 15 februari van het jaar van de boeking in kwestie.

   Het saldo vanwege de leverancier is contant te betalen. De verwijlinterest voorzien in de wet van 2 augustus betreffende handelstransacties is van toepassing.

   In afwijking van de aanvullende bepalingen van deze wet, wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat de verwijlinteresten slechts beginnen te lopen 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

   Bovendien, bij gebreke aan betaling van de factuur na ingebrekestelling, zal een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 %van de factuur in rekening gebracht worden.

    

   8.3. Voor de toepassing van de hierboven vermelde bepalingen, is er laattijdigheid in betaling wanneer de bedragen verschuldigd door de Leverancier niet betaald werden op hun vervaldatum en/of wanneer de Leverancier kredietnota’s stuurt na de contractuele datum.

    

   ARTIKEL 9 - VERREKENING

    

   CORA houdt zich het recht voor een verrekening van vorderingen uit te voeren tussen alle bedragen verschuldigd door de leverancier aan de vennootschap naar Belgisch recht CORA N.V. zowel als aan de vennootschap naar Luxemburgs recht CORA Luxembourg S.A., en de bedragen die één van deze vennootschappen verschuldigd zou aan de leverancier.

   Elke verstreken publicitaire tussenkomst kan naar onze keuze van het bedrag van elke factuur worden afgehouden.

    

   ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN EN WAARBORGEN

    

   De producten die door de Leverancier worden verkocht moeten in overeenstemming zijn met de gehele Europese en Belgische wetgeving of de wetgeving van het land aangeduid door CORA, indien de goederen voor een ander land bestemd zijn. De Leverancier verbindt zich er aldus toe voor elk product zo nodig de inlichtingen die de overeenstemming bewijzen met de van kracht zijnde regelgeving in elk van de landen waar de producten op de markt worden gebracht en in de officiële talen van elk land.

   In het bijzonder, wat de levensmiddelen en andere producten betreft, verbindt de Leverancier zich er uitdrukkelijk toe enkel producten te leveren die in overeenstemming zijn met de Belgische, Luxemburgse en Europese wetten en regelgeving betreffende de bescherming van de gezondheid van consumenten.

   De Leverancier waarborgt de verborgen en zichtbare gebreken van de verkochte zaak.

   Te dezen titel, zal hij financieel de gevolgen dragen van een niet-overeenstemming of een gebrekkigheid van de verkochte zaak, onder andere in de volgende gevallen :

    

   • Informatiecampagne bij de consumenten, hierbij nader bepaald dat deze campagne gecoördineerd moet worden met CORA haar goedkeuring ;
   • Recuperatie van ten laste gelegde producten bij het cliënteel en de winkels ;
   • Schadeloosstelling van CORA ten belope van de rechtstreeks en onrechtstreeks geleden schade.

    

   CORA houdt zich eveneens het recht voor in geval van een niet-overeenstemming of van een gebrekkigheid van goederen geleverd door de Leverancier, de lopende bestellingen te schorsen of te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot betaling van een of andere vergoeding.

   Bovendien waarborgt de Leverancier dat de geleverde producten of goederen in geen geval namaak zijn of een schending uitmaken van een ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht op het grondgebied waar ze zullen op de markt gebracht worden. De Leverancier verbindt zich ertoe CORA te vrijwaren van alle verhaal en aanspraken vanwege derden (ten aanzien van CORA) alsook van elke veroordeling die CORA ten laste dienaangaande zou kunnen oplopen.

    

   Betreffende de huidige waarborg van overeenstemming van de geleverde producten wordt uitdrukkelijk begrepen dat voor elke tekortkoming aan de contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen en dit voor zolang elk van deze tekortkomingen duurt, de Leverancier de gehele commerciële marge die mogelijk werd verloren, op zich zal nemen, met een onwrikbaar minimum op 2.500 EURO.

   Alle bedingen die het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Economische Ruimte beperken of onderwerpen aan speciale voorwaarden, of die onze vrijheid om herverkoopprijzen te bepalen aan banden leggen, zijn nietig.

   De Leverancier is verantwoordelijk voor alle schendingen en/of niet-nakomen van wetgeving van toepassing op de geleverde goederen en producten, en vrijwaart CORA van alle schade vooruitvloeiend uit de niet-naleving van de wettelijke bepalingen (van toepassing op de geleverde goederen of producten).

    

   De Leverancier vrijwaart CORA van alle grieven, vorderingen en uitwinningen vanwege derden, evenals van welke vordering ook die tegen CORA zou kunnen worden ingesteld als gevolg van de verkoop, het aanbod tot verkoop of de uitstalling voor verkoop van de goederen die werden geleverd door de Leverancier.

   De Leverancier maakt zich sterk ten opzicht van CORA dat zijn expeditieagenten, verkopers of alle andere tussenpersonen dezelfde conformiteitgarantie naleven als diegene die door huidig artikel aan de Leverancier werd opgelegd. De expeditieagenten, verkopers en tussenpersonen zullen in dezelfde mate CORA van alle schade vrijwaren die voortvloeit uit de niet-overeenstemming van de geleverde producten.

    

   ARTIKEL 11 - SOCIAAL BEDING

    

   De Leverancier verbindt zich ertoe de nationale Belgische en Luxemburgse wetgeving na te leven zowel als de bepalingen van internationale verdragen betreffende kinderarbeid, gezondheid en milieu, en, in ieder geval, waarborgt hij dat er op geen enkele wijze tot dwangarbeid wordt overgegaan of andere uitbuitingsvormen van kinderarbeid in de productie bij de fabrikant, noch door een van zijn onderleveranciers, in strijd met de nationale wetgeving en de internationale verdragen nrs 29, 105 en 138 van het ILO.

    

   ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

    

   Geen enkel beding van eigendomsvoorbehoud in hoofde van de Leverancier wordt aanvaard door CORA.

   In het geval van verkoop van goederen door CORA, blijven deze de eigendom van de verkoper tot integrale betaling van de prijs, niettegenstaande elk tegenstrijdig beding. De klant verbindt zich er persoonlijk toe ten opzichte van CORA niet in volle eigendom, noch met pandverlening of zekerheden, over de goederen te beschikken (met welk middel ook), vooraleer de volledige prijs betaald werd. In het geval dat de betaling niet op de voorziene vervaldatum zou geschieden, houdt CORA zich het recht voor de teruggave van de goederen te eisen met een vergoeding van de eventuele prijsvermindering of beschadiging, zonder afbreuk te doen aan elke andere schadevergoeding.

   ARTIKEL 13 -MEDEDELING VAN HET ZAKENCIJFER

    

   De Leverancier zal maandelijks het met CORA gerealiseerde Zakencijfer exclusief belasting (per afdeling of hergroepering) meedelen en ten laatste tegen 15/1 van het volgende jaar.

    

   ARTIKEL 14 - VERTROUWELIJKHEID

    

   De Leverancier verbindt zich ertoe, zowel voor de gehele duur van de huidige overeenkomst als nadien, wat ook de reden is voor de eventuele verbreking of niet-vernieuwing van onderhavige overeenkomst, niets openbaar te maken en een strikte vertrouwelijkheidplicht na te leven aangaande de verzamelde inlichtingen en de overeengekomen voorwaarden in het kader van of bij de onderhandeling, het sluiten of het uitvoeren van deze voorwaaarden.

   Hij verbindt zich er anderzijds toe deze inlichtingen slechts in het strikte kader van onderhavige overeenkomst te gebruiken.

   CORA houdt zich het recht voor schadevergoeding te eisen voor de geleden schade in geval van niet-naleving van dit beding.

    

   ARTIKEL 15 - VERGOEDINGEN

    

   15.1 Niet-naleving van de« GS1 » codificatieregels

    

   Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zal de Leverancier zich richten naar de « GS1 » codificatieregels voor de etikettering en het markeren van zijn goederen. In geval van vergetelheid of van codificatiefout, zal de betrokken vennootschap, naar eigen willekeur, de goederen kunnen terugzenden of opnieuw laten etiketteren, op kosten van de Leverancier. De betrokken vennootschap houdt zich tevens het recht voor een forfaitaire vergoeding van 1.250 euro te eisen per foutieve EAN Code.

    

   15.2 Administratieve kosten voor logistieke wijzigingen

    

   Voor alle logistieke wijzigingen aan het assortiment van de bestaande leverancier in de verkooppunten van de betrokken vennootschappen, is de leverancier ertoe gehouden over te gaan tot een schriftelijke waarschuwing aan het betrokken logistieke platform minimum één maand vooraf ( of aan de betrokken verantwoordelijke indien rechtstreekse levering).

   Een forfaitaire vergoeding van 250 €/geleverde referentie op het platform is tevens verschuldigd aan de betrokken vennootschap per wijziging (EAN code, conditionering, referentienummer leverancier, logo, vorm, …), wanneer het product zelf niet intrinsiek verandert. Dit bedrag wordt op 400 euro gebracht wanneer de leverancier in gebreke is over te gaan tot de verplichte mededeling van de wijzigingen minimum 1 maand vooraf.

   Het leveringsdocument van de producten zal alle elementen nodig voor de identificatie en de controle van het aantal producten bevatten, zonder enige ambiguïteit wat betreft de aard en de ontvangen hoeveelheden. Elke aanvullende behandeling voor het bepalen van deze elementen zal het voorwerp uitmaken van een aanvullende facturatie van 500€ voor « Uitzonderlijke administratieve behandeling ».

    

   15.3 Niet-naleving van palet : 20 € per niet-gecorrigeerde palet overeenkomstig artikel 6.3

    

   15.4 Laattijdigheid in mededeling van zakencijfer

    

   Een forfaitaire vergoeding van 1.250 euro is verschuldigd aan CORA (of desgevallend aan de aankoopcentrale van de Louis Delhaize groep) bij een laattijdigheid van 20 dagen na de overeengekomen datum of van de vastgestelde termijn volgens de algemene voorwaarden voor de mededeling van het zakencijfer, zowel als voor elke nieuwe laattijdigheid van 20 dagen.

    

   15.5 Laattijdigheid in het overmaken van statistische informatie, traceerbaarheid en milieu varia (INTRASTAT, FAVV, FOST +, VALORLUX,VALORFRIT, VALORLUB, ECOTAKS, Verpakkings- en Milieubijdragen …)

    

   CORA is ertoe gerechtigd administratieve vergoedingen te eisen in geval van laattijdigheid in mededeling van informatie die de Leverancier wettelijk verplicht moet meedelen, of waartoe hij zich verbonden heeft. Deze vergoedingen worden vastgesteld in functie van de omstandigheden, met een minimum van 250 euro per laattijdigheid.

    

   15.6 Bovendien houdt CORA zich de mogelijkheid voor elke aanvullende schadevergoeding te eisen, en zo nodig te procederen voor de bevoegde gerechtelijke instanties.

    

   ARTIKEL 16 - DUUR

    

   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de commerciële relaties tussen partijen tot wijziging of uitdrukkelijke intrekking ervan. In geval van een jaarlijks commercieel akkoord, kunnen deze bepalingen slechts opgezegd worden bij de jaarlijkse verstrijkdatum van de commerciële bepalingen en met een opzeggingstermijn van 6 maanden betekend per aangetekend schrijven.

    

   ARTIKEL 17 - VERBREKING OPZEGGING

    

   Elk van de partijen zal een einde kunnen stellen aan huidige overeenkomst of deze kunnen schorsen door eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling in de volgende gevallen :

    

   • Faillissement of gerechtelijk akkoord
   • Gerechtelijke ontbinding of vereffening
   • Niet-naleving door de Leverancier van zijn sociale en/of fiscale plichten ;
   • Beslaglegging ten laste van de Leverancier ;
   • Geprotesteerde wissels ten laste van de Leverancier ;
   • Uitgifte van ongedekte cheques door de Leverancier ;
   • Valse aangifte van zakencijfer door de Leverancier :

    

   Anderzijds kan elk van de partijen een einde stellen aan de overeenkomst of deze opschorten, in geval van schending door een van de partijen van een van haar plichten, indien er door de tekortkomende partij niet aan wordt verholpen op een voldoende wijze binnen de 8 werkdagen te tellen vanaf de ingebrekestelling die haar gestuurd werd per aangetekend schrijven door de klager. De schorsing of niet-levering van goederen die in publicitaire promotie werden gesteld is echter verboden, op straffe van inwerkingstelling van de vergoedingen voorzien door artikel 4.

    

   ARTIKEL 18 - NIET-NALEVING VAN DE A.A.V.

    

   In geval van drie incidenten van niet-naleving van huidige algemene voorwaarden en bovenop de opgelopen boeten, houdt CORA zich het recht voor de commerciële relaties te beëindigen. Deze verbreking ten nadele van de leverancier zal worden betekend per aangetekend schrijven. CORA zal het recht hebben van de leverancier het integrale herstel van de geleden schade te eisen.

    

   ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN HUIDIGE OVEREENKOMST

    

   Zonder afbreuk aan het recht van CORA om éénzijdig haar algemene voorwaarden aan te passen overeenkomstig artikel 1, zijn individuele en specifieke afwijkingen aan de huidige algemene voorwaarden slecht geldig en afdwingbaar ten opzichte van partijen indien zij werden vastgesteld door een document getekend door elk van de partijen.

    

   ARTIKEL 20 - NIET UITOEFENING VAN EEN RECHT

    

   Indien CORA uitdrukkelijk of stilzwijgend afziet van het inroepen van een recht dat haar toekomt, doet zij er geen afstand van dit recht op een ander moment te kunnen inroepen.

    

   ARTIKE 21 - BETEKENINGEN

    

   Alle briefwisseling en alle betekeningen uitgewisseld tussen partijen zullen moeten worden gericht aan het adres van de uitbatingzetel van de betrokken CORA (winkel).

   Elke wijziging van (adres)gegevens van de partijen zal aan de andere partij schriftelijk meegedeeld dienen te worden.

   ARTIKEL 22 - BIJLAGEN

    

   De eventuele bijlagen bij de huidige algemene aankoopvoorwaarden maken er integraal deel van uit.

    

   ARTIKEL 23 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

    

   Huidige overeenkomst, de commerciële verhoudingen tussen partijen en elk geschil aangaande de bestelling, de levering en/of de betaling van goederen en diensten zijn onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin de uitbatingzetel van CORA gelegen is. Wanneer verschillende uitbatingzetels betrokken zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Henegouwen (Afdeling Charleroi) exclusief bevoegd.

   CORA houdt zich desalniettemin het recht voor elk geschil in te leiden voor de volgens het gerechtelijk wetboek territoriaal bevoegde rechtbank.

    

   ARTIKEL 24 - VARIA

    

   Huidige algemene voorwaarden vervangen de vroegere algemene voorwaarden en zijn onmiddellijk van toepassing op de lopende commerciële en contractuele verhoudingen.

   Indien een of meerdere artikelen van huidige overeenkomst ongeldig zou verklaard worden om welke reden ook, zal deze omstandigheid niet als gevolg hebben dat de overeenkomst nietig wordt in haar geheel, noch dat de uitvoering van de andere bepalingen belet zou worden.

   In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, geldt dat de Franse versie bindend is.

    

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Provider gebied | FAQ | Contact